𝐁𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐚̆́𝐦 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐁𝐞-𝐌𝐚𝐱 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐚 𝐁𝐚𝐭𝐡 𝐏𝐨𝐰𝐝𝐞𝐫 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧 𝐡𝐨̣̂𝐩 𝟏𝟐 𝐠𝐨́𝐢
𝐁𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐚̆́𝐦 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐁𝐞-𝐌𝐚𝐱 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐚 𝐁𝐚𝐭𝐡 𝐏𝐨𝐰𝐝𝐞𝐫 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧 𝐡𝐨̣̂𝐩 𝟏𝟐 𝐠𝐨́𝐢

𝐁𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐚̆́𝐦 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐁𝐞-𝐌𝐚𝐱 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐚 𝐁𝐚𝐭𝐡 𝐏𝐨𝐰𝐝𝐞𝐫 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧 𝐡𝐨̣̂𝐩 𝟏𝟐 𝐠𝐨́𝐢

750.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng