𝐃𝐚̂̀𝐮 𝐠𝐨̣̂𝐢 𝐒𝐞𝐥𝐬𝐮𝐧 𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐠𝐚̀𝐮 𝐧𝐠𝐮̛́𝐚, 𝐧𝐚̂́𝐦 𝐝𝐚 đ𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐌𝐲̃
𝐃𝐚̂̀𝐮 𝐠𝐨̣̂𝐢 𝐒𝐞𝐥𝐬𝐮𝐧 𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐠𝐚̀𝐮 𝐧𝐠𝐮̛́𝐚, 𝐧𝐚̂́𝐦 𝐝𝐚 đ𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐌𝐲̃
𝐃𝐚̂̀𝐮 𝐠𝐨̣̂𝐢 𝐒𝐞𝐥𝐬𝐮𝐧 𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐠𝐚̀𝐮 𝐧𝐠𝐮̛́𝐚, 𝐧𝐚̂́𝐦 𝐝𝐚 đ𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐌𝐲̃
𝐃𝐚̂̀𝐮 𝐠𝐨̣̂𝐢 𝐒𝐞𝐥𝐬𝐮𝐧 𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐠𝐚̀𝐮 𝐧𝐠𝐮̛́𝐚, 𝐧𝐚̂́𝐦 𝐝𝐚 đ𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐌𝐲̃
𝐃𝐚̂̀𝐮 𝐠𝐨̣̂𝐢 𝐒𝐞𝐥𝐬𝐮𝐧 𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐠𝐚̀𝐮 𝐧𝐠𝐮̛́𝐚, 𝐧𝐚̂́𝐦 𝐝𝐚 đ𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐌𝐲̃
𝐃𝐚̂̀𝐮 𝐠𝐨̣̂𝐢 𝐒𝐞𝐥𝐬𝐮𝐧 𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐠𝐚̀𝐮 𝐧𝐠𝐮̛́𝐚, 𝐧𝐚̂́𝐦 𝐝𝐚 đ𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐌𝐲̃
𝐃𝐚̂̀𝐮 𝐠𝐨̣̂𝐢 𝐒𝐞𝐥𝐬𝐮𝐧 𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐠𝐚̀𝐮 𝐧𝐠𝐮̛́𝐚, 𝐧𝐚̂́𝐦 𝐝𝐚 đ𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐌𝐲̃
𝐃𝐚̂̀𝐮 𝐠𝐨̣̂𝐢 𝐒𝐞𝐥𝐬𝐮𝐧 𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐠𝐚̀𝐮 𝐧𝐠𝐮̛́𝐚, 𝐧𝐚̂́𝐦 𝐝𝐚 đ𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐌𝐲̃
𝐃𝐚̂̀𝐮 𝐠𝐨̣̂𝐢 𝐒𝐞𝐥𝐬𝐮𝐧 𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐠𝐚̀𝐮 𝐧𝐠𝐮̛́𝐚, 𝐧𝐚̂́𝐦 𝐝𝐚 đ𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐌𝐲̃
𝐃𝐚̂̀𝐮 𝐠𝐨̣̂𝐢 𝐒𝐞𝐥𝐬𝐮𝐧 𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐠𝐚̀𝐮 𝐧𝐠𝐮̛́𝐚, 𝐧𝐚̂́𝐦 𝐝𝐚 đ𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐌𝐲̃

𝐃𝐚̂̀𝐮 𝐠𝐨̣̂𝐢 𝐒𝐞𝐥𝐬𝐮𝐧 𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐠𝐚̀𝐮 𝐧𝐠𝐮̛́𝐚, 𝐧𝐚̂́𝐦 𝐝𝐚 đ𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐌𝐲̃

360.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng