𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐡𝐨𝐚 𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭 𝐀𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐅𝐫𝐚𝐠𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐋𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 𝟐𝟑𝟔𝐦𝐥
𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐡𝐨𝐚 𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭 𝐀𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐅𝐫𝐚𝐠𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐋𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 𝟐𝟑𝟔𝐦𝐥

𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐡𝐨𝐚 𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭 𝐀𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐅𝐫𝐚𝐠𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐋𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 𝟐𝟑𝟔𝐦𝐥

340.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng