𝐆𝐞𝐥 𝐓𝐚̂̉𝐲 𝐓𝐞̂́ 𝐁𝐚̀𝐨 𝐂𝐡𝐞̂́𝐭 𝐋𝐚̀𝐦 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐃𝐚 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐆𝐚̂𝐲 𝐊𝐢́𝐜𝐡 𝐔̛́𝐧𝐠 𝐃𝐚 𝐌𝐢𝐥𝐤𝐲 𝐃𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐎𝐚𝐬𝐢𝐬 𝐏𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐆𝐞𝐥
𝐆𝐞𝐥 𝐓𝐚̂̉𝐲 𝐓𝐞̂́ 𝐁𝐚̀𝐨 𝐂𝐡𝐞̂́𝐭 𝐋𝐚̀𝐦 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐃𝐚 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐆𝐚̂𝐲 𝐊𝐢́𝐜𝐡 𝐔̛́𝐧𝐠 𝐃𝐚 𝐌𝐢𝐥𝐤𝐲 𝐃𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐎𝐚𝐬𝐢𝐬 𝐏𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐆𝐞𝐥

𝐆𝐞𝐥 𝐓𝐚̂̉𝐲 𝐓𝐞̂́ 𝐁𝐚̀𝐨 𝐂𝐡𝐞̂́𝐭 𝐋𝐚̀𝐦 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐃𝐚 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐆𝐚̂𝐲 𝐊𝐢́𝐜𝐡 𝐔̛́𝐧𝐠 𝐃𝐚 𝐌𝐢𝐥𝐤𝐲 𝐃𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐎𝐚𝐬𝐢𝐬 𝐏𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐆𝐞𝐥

225.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng