𝐆𝐢𝐚̂́𝐲 𝐓𝐡𝐨̛𝐦 𝐐𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐀́𝐨 𝐊𝐢𝐫𝐤𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐅𝐚𝐛𝐫𝐢𝐜 𝐒𝐨𝐟𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫
𝐆𝐢𝐚̂́𝐲 𝐓𝐡𝐨̛𝐦 𝐐𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐀́𝐨 𝐊𝐢𝐫𝐤𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐅𝐚𝐛𝐫𝐢𝐜 𝐒𝐨𝐟𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫

𝐆𝐢𝐚̂́𝐲 𝐓𝐡𝐨̛𝐦 𝐐𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐀́𝐨 𝐊𝐢𝐫𝐤𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐅𝐚𝐛𝐫𝐢𝐜 𝐒𝐨𝐟𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫

520.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng