𝐊𝐞̣𝐨 𝐝𝐞̉𝐨 𝐥𝐚̀𝐦 đ𝐞̣𝐩 𝐝𝐚 𝐦𝐨́𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐨́𝐜 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞’𝐬 𝐁𝐨𝐮𝐧𝐭𝐲 𝐇𝐚𝐢𝐫 𝐒𝐤𝐢𝐧 & 𝐍𝐚𝐢𝐥𝐬 𝐆𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞𝐬 𝟖𝟎 𝐯𝐢𝐞̂𝐧
𝐊𝐞̣𝐨 𝐝𝐞̉𝐨 𝐥𝐚̀𝐦 đ𝐞̣𝐩 𝐝𝐚 𝐦𝐨́𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐨́𝐜 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞’𝐬 𝐁𝐨𝐮𝐧𝐭𝐲 𝐇𝐚𝐢𝐫 𝐒𝐤𝐢𝐧 & 𝐍𝐚𝐢𝐥𝐬 𝐆𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞𝐬 𝟖𝟎 𝐯𝐢𝐞̂𝐧

𝐊𝐞̣𝐨 𝐝𝐞̉𝐨 𝐥𝐚̀𝐦 đ𝐞̣𝐩 𝐝𝐚 𝐦𝐨́𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐨́𝐜 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞’𝐬 𝐁𝐨𝐮𝐧𝐭𝐲 𝐇𝐚𝐢𝐫 𝐒𝐤𝐢𝐧 & 𝐍𝐚𝐢𝐥𝐬 𝐆𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞𝐬 𝟖𝟎 𝐯𝐢𝐞̂𝐧

250.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng