𝐊𝐞𝐦 𝐂𝐡𝐞 𝐊𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐔𝐕 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐚𝐥𝐞𝐫 𝐒𝐏𝐅𝟓𝟎+ 𝐏𝐀++++ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧 2.5g
𝐊𝐞𝐦 𝐂𝐡𝐞 𝐊𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐔𝐕 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐚𝐥𝐞𝐫 𝐒𝐏𝐅𝟓𝟎+ 𝐏𝐀++++ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧 2.5g

𝐊𝐞𝐦 𝐂𝐡𝐞 𝐊𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐔𝐕 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐚𝐥𝐞𝐫 𝐒𝐏𝐅𝟓𝟎+ 𝐏𝐀++++ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧 2.5g

585.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng