𝐊𝐞𝐦 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐚̆́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭 𝐔𝐕 𝐒𝐮𝐧𝐬𝐜𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐌𝐢𝐥𝐝 𝐌𝐢𝐥𝐤 𝐀 𝐒𝐏𝐅 𝟓𝟎+/𝐏𝐀++++ 𝟔𝟎𝐦𝐥
𝐊𝐞𝐦 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐚̆́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭 𝐔𝐕 𝐒𝐮𝐧𝐬𝐜𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐌𝐢𝐥𝐝 𝐌𝐢𝐥𝐤 𝐀 𝐒𝐏𝐅 𝟓𝟎+/𝐏𝐀++++ 𝟔𝟎𝐦𝐥

𝐊𝐞𝐦 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐚̆́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭 𝐔𝐕 𝐒𝐮𝐧𝐬𝐜𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐌𝐢𝐥𝐝 𝐌𝐢𝐥𝐤 𝐀 𝐒𝐏𝐅 𝟓𝟎+/𝐏𝐀++++ 𝟔𝟎𝐦𝐥

595.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng