𝐊𝐞𝐦 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐚̆́𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛̀𝐚 𝐒𝐚̣𝐦, 𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝐓𝐡𝐚̂𝐦 𝐍𝐚́𝐦 𝐕𝐢𝐜𝐡𝐲 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐒𝐨𝐥𝐞𝐢𝐥 𝐀𝐧𝐭𝐢-𝐃𝐚𝐫𝐤 𝐒𝐩𝐨𝐭 𝟑-𝐈𝐧-𝟏 𝐒𝐩𝐟𝟓𝟎+ 𝟓𝟎𝐌𝐥
𝐊𝐞𝐦 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐚̆́𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛̀𝐚 𝐒𝐚̣𝐦, 𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝐓𝐡𝐚̂𝐦 𝐍𝐚́𝐦 𝐕𝐢𝐜𝐡𝐲 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐒𝐨𝐥𝐞𝐢𝐥 𝐀𝐧𝐭𝐢-𝐃𝐚𝐫𝐤 𝐒𝐩𝐨𝐭 𝟑-𝐈𝐧-𝟏 𝐒𝐩𝐟𝟓𝟎+ 𝟓𝟎𝐌𝐥

𝐊𝐞𝐦 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐚̆́𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛̀𝐚 𝐒𝐚̣𝐦, 𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝐓𝐡𝐚̂𝐦 𝐍𝐚́𝐦 𝐕𝐢𝐜𝐡𝐲 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐒𝐨𝐥𝐞𝐢𝐥 𝐀𝐧𝐭𝐢-𝐃𝐚𝐫𝐤 𝐒𝐩𝐨𝐭 𝟑-𝐈𝐧-𝟏 𝐒𝐩𝐟𝟓𝟎+ 𝟓𝟎𝐌𝐥

440.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng