𝐊𝐞𝐦 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐚̆́𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐨̂̉ 𝐑𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐓𝐨𝐚̀𝐧 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐠𝐮̛̀𝐚 𝐋𝐚̃𝐨 𝐇𝐨́𝐚, 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐚́𝐦 𝐐𝐮𝐚𝐲 𝐋𝐚̣𝐢 – 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐃𝐞𝐫𝐦 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥𝐬 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐨𝐬 𝐒𝐜𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐒𝐏𝐅𝟓𝟎+ 𝐅𝐥𝐮𝐢𝐝 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐦
𝐊𝐞𝐦 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐚̆́𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐨̂̉ 𝐑𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐓𝐨𝐚̀𝐧 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐠𝐮̛̀𝐚 𝐋𝐚̃𝐨 𝐇𝐨́𝐚, 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐚́𝐦 𝐐𝐮𝐚𝐲 𝐋𝐚̣𝐢 – 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐃𝐞𝐫𝐦 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥𝐬 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐨𝐬 𝐒𝐜𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐒𝐏𝐅𝟓𝟎+ 𝐅𝐥𝐮𝐢𝐝 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐦

𝐊𝐞𝐦 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐚̆́𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐨̂̉ 𝐑𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐓𝐨𝐚̀𝐧 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐠𝐮̛̀𝐚 𝐋𝐚̃𝐨 𝐇𝐨́𝐚, 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐚́𝐦 𝐐𝐮𝐚𝐲 𝐋𝐚̣𝐢 – 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐃𝐞𝐫𝐦 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥𝐬 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐨𝐬 𝐒𝐜𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐒𝐏𝐅𝟓𝟎+ 𝐅𝐥𝐮𝐢𝐝 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐦

1.200.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng