𝐊𝐞𝐦 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐚̆́𝐧𝐠, 𝐍𝐚̂𝐧𝐠 𝐓𝐨̂𝐧𝐠 𝐃𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐲𝐨𝐩𝐡𝐲 𝐆𝐥𝐚𝐬𝐬 𝐒𝐤𝐢𝐧 𝐈𝐧 𝐒𝐡𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐁𝐨𝐝𝐲 𝐓𝐨𝐧𝐞-𝐔𝐩 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐦
𝐊𝐞𝐦 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐚̆́𝐧𝐠, 𝐍𝐚̂𝐧𝐠 𝐓𝐨̂𝐧𝐠 𝐃𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐲𝐨𝐩𝐡𝐲 𝐆𝐥𝐚𝐬𝐬 𝐒𝐤𝐢𝐧 𝐈𝐧 𝐒𝐡𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐁𝐨𝐝𝐲 𝐓𝐨𝐧𝐞-𝐔𝐩 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐦

𝐊𝐞𝐦 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐚̆́𝐧𝐠, 𝐍𝐚̂𝐧𝐠 𝐓𝐨̂𝐧𝐠 𝐃𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐲𝐨𝐩𝐡𝐲 𝐆𝐥𝐚𝐬𝐬 𝐒𝐤𝐢𝐧 𝐈𝐧 𝐒𝐡𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐁𝐨𝐝𝐲 𝐓𝐨𝐧𝐞-𝐔𝐩 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐦

595.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng