𝐊𝐞𝐦 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐜𝐡𝐲  𝐀𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐚 𝐓𝐡𝐞𝐫𝐦𝐚𝐥 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐦 𝟓𝟎𝐦𝐥
𝐊𝐞𝐦 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐜𝐡𝐲  𝐀𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐚 𝐓𝐡𝐞𝐫𝐦𝐚𝐥 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐦 𝟓𝟎𝐦𝐥

𝐊𝐞𝐦 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐜𝐡𝐲 𝐀𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐚 𝐓𝐡𝐞𝐫𝐦𝐚𝐥 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐦 𝟓𝟎𝐦𝐥

720.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng