𝐊𝐞𝐦 𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝐓𝐡𝐚̂𝐦 𝐐𝐮𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐌𝐚̆́𝐭 𝐕𝐚̀ 𝐍𝐞̂́𝐩 𝐍𝐡𝐚̆𝐧 𝐎𝐬𝐡𝐢𝐫𝐦𝐚-𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧
𝐊𝐞𝐦 𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝐓𝐡𝐚̂𝐦 𝐐𝐮𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐌𝐚̆́𝐭 𝐕𝐚̀ 𝐍𝐞̂́𝐩 𝐍𝐡𝐚̆𝐧 𝐎𝐬𝐡𝐢𝐫𝐦𝐚-𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧

𝐊𝐞𝐦 𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝐓𝐡𝐚̂𝐦 𝐐𝐮𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐌𝐚̆́𝐭 𝐕𝐚̀ 𝐍𝐞̂́𝐩 𝐍𝐡𝐚̆𝐧 𝐎𝐬𝐡𝐢𝐫𝐦𝐚-𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧

745.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng