𝐊𝐞𝐦 𝐍𝐞̂̀𝐧 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐞𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐋𝐞 𝐓𝐞𝐢𝐧𝐭 𝐅𝐨𝐮𝐧𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐓𝐨𝐧𝐞 𝐁𝟐𝟎 𝟑𝟎𝐦𝐥
𝐊𝐞𝐦 𝐍𝐞̂̀𝐧 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐞𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐋𝐞 𝐓𝐞𝐢𝐧𝐭 𝐅𝐨𝐮𝐧𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐓𝐨𝐧𝐞 𝐁𝟐𝟎 𝟑𝟎𝐦𝐥

𝐊𝐞𝐦 𝐍𝐞̂̀𝐧 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐞𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐋𝐞 𝐓𝐞𝐢𝐧𝐭 𝐅𝐨𝐮𝐧𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐓𝐨𝐧𝐞 𝐁𝟐𝟎 𝟑𝟎𝐦𝐥

1.650.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng