𝐊𝐞𝐦 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐚̆́𝐧𝐠 𝐋𝐚 𝐑𝐨𝐜𝐡𝐞-𝐏𝐨𝐬𝐚𝐲 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐬𝐨𝐚́𝐭 𝐝𝐚̂̀𝐮 𝐒𝐏𝐅 𝟓𝟎+ (𝐯𝐚̣𝐜𝐡 𝐱𝐚𝐧𝐡 𝐥𝐚́)
𝐊𝐞𝐦 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐚̆́𝐧𝐠 𝐋𝐚 𝐑𝐨𝐜𝐡𝐞-𝐏𝐨𝐬𝐚𝐲 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐬𝐨𝐚́𝐭 𝐝𝐚̂̀𝐮 𝐒𝐏𝐅 𝟓𝟎+ (𝐯𝐚̣𝐜𝐡 𝐱𝐚𝐧𝐡 𝐥𝐚́)

𝐊𝐞𝐦 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐚̆́𝐧𝐠 𝐋𝐚 𝐑𝐨𝐜𝐡𝐞-𝐏𝐨𝐬𝐚𝐲 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐬𝐨𝐚́𝐭 𝐝𝐚̂̀𝐮 𝐒𝐏𝐅 𝟓𝟎+ (𝐯𝐚̣𝐜𝐡 𝐱𝐚𝐧𝐡 𝐥𝐚́)

535.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng