𝐊𝐞𝐦 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐚̆́𝐧𝐠 𝐒𝐕𝐑 𝐂𝐥𝐚𝐢𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐂𝐫𝐞𝐦𝐞 𝐒𝐏𝐅 𝟓𝟎+ 𝟓𝟎𝐦𝐥 𝐛𝐚̉𝐨 𝐯𝐞̣̂ 𝐝𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐦𝐨̛̀ 𝐯𝐞̂́𝐭 𝐧𝐚́𝐦
𝐊𝐞𝐦 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐚̆́𝐧𝐠 𝐒𝐕𝐑 𝐂𝐥𝐚𝐢𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐂𝐫𝐞𝐦𝐞 𝐒𝐏𝐅 𝟓𝟎+ 𝟓𝟎𝐦𝐥 𝐛𝐚̉𝐨 𝐯𝐞̣̂ 𝐝𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐦𝐨̛̀ 𝐯𝐞̂́𝐭 𝐧𝐚́𝐦

𝐊𝐞𝐦 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐚̆́𝐧𝐠 𝐒𝐕𝐑 𝐂𝐥𝐚𝐢𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐂𝐫𝐞𝐦𝐞 𝐒𝐏𝐅 𝟓𝟎+ 𝟓𝟎𝐦𝐥 𝐛𝐚̉𝐨 𝐯𝐞̣̂ 𝐝𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐦𝐨̛̀ 𝐯𝐞̂́𝐭 𝐧𝐚́𝐦

722.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng