𝐊𝐞𝐦 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐛𝐨̣𝐧𝐠 𝐦𝐚̆́𝐭 & 𝐪𝐮𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̂𝐦 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 𝐓𝐞𝐧𝐚𝐦𝐲𝐝 / 𝐥𝐨̣ / 𝟑𝟎𝐠
𝐊𝐞𝐦 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐛𝐨̣𝐧𝐠 𝐦𝐚̆́𝐭 & 𝐪𝐮𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̂𝐦 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 𝐓𝐞𝐧𝐚𝐦𝐲𝐝 / 𝐥𝐨̣ / 𝟑𝟎𝐠

𝐊𝐞𝐦 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐛𝐨̣𝐧𝐠 𝐦𝐚̆́𝐭 & 𝐪𝐮𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̂𝐦 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 𝐓𝐞𝐧𝐚𝐦𝐲𝐝 / 𝐥𝐨̣ / 𝟑𝟎𝐠

1.080.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng