𝐊𝐞𝐦 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐦𝐚̆́𝐭 – 𝐋𝐚 𝐁𝐨𝐧𝐢𝐭𝐚 𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐂𝐨𝐜𝐨𝐨𝐧 𝐄𝐲𝐞 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐦 𝟑𝟎𝐦𝐥
𝐊𝐞𝐦 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐦𝐚̆́𝐭 – 𝐋𝐚 𝐁𝐨𝐧𝐢𝐭𝐚 𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐂𝐨𝐜𝐨𝐨𝐧 𝐄𝐲𝐞 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐦 𝟑𝟎𝐦𝐥

𝐊𝐞𝐦 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐦𝐚̆́𝐭 – 𝐋𝐚 𝐁𝐨𝐧𝐢𝐭𝐚 𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐂𝐨𝐜𝐨𝐨𝐧 𝐄𝐲𝐞 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐦 𝟑𝟎𝐦𝐥

298.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng