𝐊𝐞𝐦 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐏𝐚𝐮𝐥𝐚’𝐬 𝐂𝐡𝐨𝐢𝐜𝐞 𝟐% 𝐁𝐇𝐀 𝐖𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐁𝐨𝐝𝐲 𝐓𝐫𝐞𝐚𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝟐𝟏𝟎𝐦𝐥
𝐊𝐞𝐦 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐏𝐚𝐮𝐥𝐚’𝐬 𝐂𝐡𝐨𝐢𝐜𝐞 𝟐% 𝐁𝐇𝐀 𝐖𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐁𝐨𝐝𝐲 𝐓𝐫𝐞𝐚𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝟐𝟏𝟎𝐦𝐥

𝐊𝐞𝐦 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐏𝐚𝐮𝐥𝐚’𝐬 𝐂𝐡𝐨𝐢𝐜𝐞 𝟐% 𝐁𝐇𝐀 𝐖𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐁𝐨𝐝𝐲 𝐓𝐫𝐞𝐚𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝟐𝟏𝟎𝐦𝐥

650.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng