𝐊𝐞𝐦 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐋’𝐎𝐜𝐜𝐢𝐭𝐚𝐧𝐞 𝐌𝐢𝐥𝐤 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞 𝟐𝟎𝟎𝐦𝐥
𝐊𝐞𝐦 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐋’𝐎𝐜𝐜𝐢𝐭𝐚𝐧𝐞 𝐌𝐢𝐥𝐤 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞 𝟐𝟎𝟎𝐦𝐥

𝐊𝐞𝐦 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐋’𝐎𝐜𝐜𝐢𝐭𝐚𝐧𝐞 𝐌𝐢𝐥𝐤 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞 𝟐𝟎𝟎𝐦𝐥

1.250.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng