𝐊𝐞𝐦 𝐤𝐡𝐮̛̉ 𝐭𝐡𝐚̂𝐦, 𝐥𝐚̀𝐦 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐍𝐮𝐰𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐌𝐢𝐛𝐢𝐭𝐢 𝐏𝐫𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝟓𝐦𝐥
𝐊𝐞𝐦 𝐤𝐡𝐮̛̉ 𝐭𝐡𝐚̂𝐦, 𝐥𝐚̀𝐦 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐍𝐮𝐰𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐌𝐢𝐛𝐢𝐭𝐢 𝐏𝐫𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝟓𝐦𝐥

𝐊𝐞𝐦 𝐤𝐡𝐮̛̉ 𝐭𝐡𝐚̂𝐦, 𝐥𝐚̀𝐦 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐍𝐮𝐰𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐌𝐢𝐛𝐢𝐭𝐢 𝐏𝐫𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝟓𝐦𝐥

800.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng