𝐊𝐞𝐦 𝐧𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐞𝐧𝐚𝐦𝐲𝐝 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐒𝐢𝐥𝐤𝐲 𝐋𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝 𝐅𝐨𝐮𝐧𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧
𝐊𝐞𝐦 𝐧𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐞𝐧𝐚𝐦𝐲𝐝 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐒𝐢𝐥𝐤𝐲 𝐋𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝 𝐅𝐨𝐮𝐧𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

𝐊𝐞𝐦 𝐧𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐞𝐧𝐚𝐦𝐲𝐝 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐒𝐢𝐥𝐤𝐲 𝐋𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝 𝐅𝐨𝐮𝐧𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

549.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng