𝐊𝐞𝐦 𝐫𝐮̛̉𝐚 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠, 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐧𝐚́𝐦 𝐌𝐞𝐧𝐚𝐫𝐝 𝐅𝐚𝐢𝐫𝐥𝐮𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠
𝐊𝐞𝐦 𝐫𝐮̛̉𝐚 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠, 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐧𝐚́𝐦 𝐌𝐞𝐧𝐚𝐫𝐝 𝐅𝐚𝐢𝐫𝐥𝐮𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠

𝐊𝐞𝐦 𝐫𝐮̛̉𝐚 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠, 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐧𝐚́𝐦 𝐌𝐞𝐧𝐚𝐫𝐝 𝐅𝐚𝐢𝐫𝐥𝐮𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠

1.687.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng