(𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐌𝐨̛́𝐢) 𝐒𝐮̛̃𝐚 𝐓𝐚̆́𝐦 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐁𝐀𝐓𝐇 𝐎𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐁𝐨𝐝𝐲 𝐖𝐚𝐬𝐡 𝟗𝟏𝟎𝐠
(𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐌𝐨̛́𝐢) 𝐒𝐮̛̃𝐚 𝐓𝐚̆́𝐦 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐁𝐀𝐓𝐇 𝐎𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐁𝐨𝐝𝐲 𝐖𝐚𝐬𝐡 𝟗𝟏𝟎𝐠

(𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐌𝐨̛́𝐢) 𝐒𝐮̛̃𝐚 𝐓𝐚̆́𝐦 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐁𝐀𝐓𝐇 𝐎𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐁𝐨𝐝𝐲 𝐖𝐚𝐬𝐡 𝟗𝟏𝟎𝐠

190.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng