𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐇𝐨𝐚 𝐓𝐨𝐦 𝐅𝐨𝐫𝐝 𝐎𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐏𝐚𝐫𝐟𝐮𝐦 𝟏𝟎𝟎𝐦𝐥
𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐇𝐨𝐚 𝐓𝐨𝐦 𝐅𝐨𝐫𝐝 𝐎𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐏𝐚𝐫𝐟𝐮𝐦 𝟏𝟎𝟎𝐦𝐥

𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐇𝐨𝐚 𝐓𝐨𝐦 𝐅𝐨𝐫𝐝 𝐎𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐏𝐚𝐫𝐟𝐮𝐦 𝟏𝟎𝟎𝐦𝐥

3.500.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng