𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐗𝐢̣𝐭 𝐊𝐡𝐨𝐚́𝐧𝐠 𝐂𝐚̂́𝐩 𝐀̂̉𝐦 𝐕𝐚̀ 𝐇𝐨𝐚̀𝐧 𝐓𝐚̂́𝐭 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐂𝐨̂̀𝐧, 𝐆𝐢𝐮̛̃ 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐌𝐀𝐂 𝐅𝐢𝐱+ 𝐒𝐭𝐚𝐲 𝐎𝐯𝐞𝐫
𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐗𝐢̣𝐭 𝐊𝐡𝐨𝐚́𝐧𝐠 𝐂𝐚̂́𝐩 𝐀̂̉𝐦 𝐕𝐚̀ 𝐇𝐨𝐚̀𝐧 𝐓𝐚̂́𝐭 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐂𝐨̂̀𝐧, 𝐆𝐢𝐮̛̃ 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐌𝐀𝐂 𝐅𝐢𝐱+ 𝐒𝐭𝐚𝐲 𝐎𝐯𝐞𝐫

𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐗𝐢̣𝐭 𝐊𝐡𝐨𝐚́𝐧𝐠 𝐂𝐚̂́𝐩 𝐀̂̉𝐦 𝐕𝐚̀ 𝐇𝐨𝐚̀𝐧 𝐓𝐚̂́𝐭 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐂𝐨̂̀𝐧, 𝐆𝐢𝐮̛̃ 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐌𝐀𝐂 𝐅𝐢𝐱+ 𝐒𝐭𝐚𝐲 𝐎𝐯𝐞𝐫

580.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng