𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐡𝐨𝐚 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐬𝐚̣𝐜𝐡, 𝐜𝐚̂𝐧 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠, 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐚̂̉𝐦 𝐝𝐚 – 𝐋𝐚 𝐁𝐨𝐧𝐢𝐭𝐚 𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐂𝐨𝐜𝐨𝐨𝐧 𝐓𝐨𝐧𝐞𝐫
𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐡𝐨𝐚 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐬𝐚̣𝐜𝐡, 𝐜𝐚̂𝐧 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠, 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐚̂̉𝐦 𝐝𝐚 – 𝐋𝐚 𝐁𝐨𝐧𝐢𝐭𝐚 𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐂𝐨𝐜𝐨𝐨𝐧 𝐓𝐨𝐧𝐞𝐫

𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐡𝐨𝐚 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐬𝐚̣𝐜𝐡, 𝐜𝐚̂𝐧 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠, 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐚̂̉𝐦 𝐝𝐚 – 𝐋𝐚 𝐁𝐨𝐧𝐢𝐭𝐚 𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐂𝐨𝐜𝐨𝐨𝐧 𝐓𝐨𝐧𝐞𝐫

450.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng