𝐏𝐡𝐚̂́𝐧 𝐁𝐚̆́𝐭 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐓𝐂𝐅𝐒 𝐓𝐨𝐨 𝐂𝐨𝐨𝐥 𝐅𝐨𝐫 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 𝐀𝐫𝐭 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬 𝐁𝐲 𝐑𝐨𝐝𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐠𝐡𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟏𝐠 [𝟎𝟏 𝐆𝐥𝐚𝐦- 𝟎𝟐 𝐋𝐮𝐦𝐢𝐦𝐨𝐮𝐬]
𝐏𝐡𝐚̂́𝐧 𝐁𝐚̆́𝐭 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐓𝐂𝐅𝐒 𝐓𝐨𝐨 𝐂𝐨𝐨𝐥 𝐅𝐨𝐫 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 𝐀𝐫𝐭 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬 𝐁𝐲 𝐑𝐨𝐝𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐠𝐡𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟏𝐠 [𝟎𝟏 𝐆𝐥𝐚𝐦- 𝟎𝟐 𝐋𝐮𝐦𝐢𝐦𝐨𝐮𝐬]
𝐏𝐡𝐚̂́𝐧 𝐁𝐚̆́𝐭 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐓𝐂𝐅𝐒 𝐓𝐨𝐨 𝐂𝐨𝐨𝐥 𝐅𝐨𝐫 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 𝐀𝐫𝐭 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬 𝐁𝐲 𝐑𝐨𝐝𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐠𝐡𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟏𝐠 [𝟎𝟏 𝐆𝐥𝐚𝐦- 𝟎𝟐 𝐋𝐮𝐦𝐢𝐦𝐨𝐮𝐬]
𝐏𝐡𝐚̂́𝐧 𝐁𝐚̆́𝐭 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐓𝐂𝐅𝐒 𝐓𝐨𝐨 𝐂𝐨𝐨𝐥 𝐅𝐨𝐫 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 𝐀𝐫𝐭 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬 𝐁𝐲 𝐑𝐨𝐝𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐠𝐡𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟏𝐠 [𝟎𝟏 𝐆𝐥𝐚𝐦- 𝟎𝟐 𝐋𝐮𝐦𝐢𝐦𝐨𝐮𝐬]

𝐏𝐡𝐚̂́𝐧 𝐁𝐚̆́𝐭 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐓𝐂𝐅𝐒 𝐓𝐨𝐨 𝐂𝐨𝐨𝐥 𝐅𝐨𝐫 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 𝐀𝐫𝐭 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬 𝐁𝐲 𝐑𝐨𝐝𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐠𝐡𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟏𝐠 [𝟎𝟏 𝐆𝐥𝐚𝐦- 𝟎𝟐 𝐋𝐮𝐦𝐢𝐦𝐨𝐮𝐬]

240.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng