𝐏𝐡𝐚̂́𝐧 𝐌𝐚́ 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐗𝐢𝐧𝐡 𝟑𝐂𝐄 𝐅𝐚𝐜𝐞 𝐁𝐥𝐮𝐬𝐡 𝟓𝐠
𝐏𝐡𝐚̂́𝐧 𝐌𝐚́ 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐗𝐢𝐧𝐡 𝟑𝐂𝐄 𝐅𝐚𝐜𝐞 𝐁𝐥𝐮𝐬𝐡 𝟓𝐠
𝐏𝐡𝐚̂́𝐧 𝐌𝐚́ 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐗𝐢𝐧𝐡 𝟑𝐂𝐄 𝐅𝐚𝐜𝐞 𝐁𝐥𝐮𝐬𝐡 𝟓𝐠
𝐏𝐡𝐚̂́𝐧 𝐌𝐚́ 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐗𝐢𝐧𝐡 𝟑𝐂𝐄 𝐅𝐚𝐜𝐞 𝐁𝐥𝐮𝐬𝐡 𝟓𝐠
𝐏𝐡𝐚̂́𝐧 𝐌𝐚́ 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐗𝐢𝐧𝐡 𝟑𝐂𝐄 𝐅𝐚𝐜𝐞 𝐁𝐥𝐮𝐬𝐡 𝟓𝐠
𝐏𝐡𝐚̂́𝐧 𝐌𝐚́ 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐗𝐢𝐧𝐡 𝟑𝐂𝐄 𝐅𝐚𝐜𝐞 𝐁𝐥𝐮𝐬𝐡 𝟓𝐠
𝐏𝐡𝐚̂́𝐧 𝐌𝐚́ 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐗𝐢𝐧𝐡 𝟑𝐂𝐄 𝐅𝐚𝐜𝐞 𝐁𝐥𝐮𝐬𝐡 𝟓𝐠
𝐏𝐡𝐚̂́𝐧 𝐌𝐚́ 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐗𝐢𝐧𝐡 𝟑𝐂𝐄 𝐅𝐚𝐜𝐞 𝐁𝐥𝐮𝐬𝐡 𝟓𝐠

𝐏𝐡𝐚̂́𝐧 𝐌𝐚́ 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐗𝐢𝐧𝐡 𝟑𝐂𝐄 𝐅𝐚𝐜𝐞 𝐁𝐥𝐮𝐬𝐡 𝟓𝐠

280.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng