𝐏𝐡𝐚̂́𝐧 𝐏𝐡𝐮̉ 𝐁𝐨̣̂𝐭 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐞𝐥 𝐏𝐨𝐮𝐝𝐫𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐋𝐢𝐛𝐫𝐞 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐅𝐢𝐧𝐢𝐬𝐡 𝐋𝐨𝐨𝐬𝐞 𝐏𝐨𝐰𝐝𝐞𝐫 #𝐭𝐨𝐧𝐞𝟐𝟎
𝐏𝐡𝐚̂́𝐧 𝐏𝐡𝐮̉ 𝐁𝐨̣̂𝐭 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐞𝐥 𝐏𝐨𝐮𝐝𝐫𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐋𝐢𝐛𝐫𝐞 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐅𝐢𝐧𝐢𝐬𝐡 𝐋𝐨𝐨𝐬𝐞 𝐏𝐨𝐰𝐝𝐞𝐫 #𝐭𝐨𝐧𝐞𝟐𝟎

𝐏𝐡𝐚̂́𝐧 𝐏𝐡𝐮̉ 𝐁𝐨̣̂𝐭 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐞𝐥 𝐏𝐨𝐮𝐝𝐫𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐋𝐢𝐛𝐫𝐞 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐅𝐢𝐧𝐢𝐬𝐡 𝐋𝐨𝐨𝐬𝐞 𝐏𝐨𝐰𝐝𝐞𝐫 #𝐭𝐨𝐧𝐞𝟐𝟎

1.650.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng