𝐏𝐡𝐚̂́𝐧 𝐏𝐡𝐮̉ 𝐊𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐃𝐚̂̀𝐮 𝐋𝐚𝐧𝐜𝐨̂𝐦𝐞 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐡𝐢𝐧𝐞 𝐋𝐨𝐨𝐬𝐞 𝐒𝐞𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐨𝐰𝐝𝐞𝐫.
𝐏𝐡𝐚̂́𝐧 𝐏𝐡𝐮̉ 𝐊𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐃𝐚̂̀𝐮 𝐋𝐚𝐧𝐜𝐨̂𝐦𝐞 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐡𝐢𝐧𝐞 𝐋𝐨𝐨𝐬𝐞 𝐒𝐞𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐨𝐰𝐝𝐞𝐫.

𝐏𝐡𝐚̂́𝐧 𝐏𝐡𝐮̉ 𝐊𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐃𝐚̂̀𝐮 𝐋𝐚𝐧𝐜𝐨̂𝐦𝐞 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐍𝐨 𝐒𝐡𝐢𝐧𝐞 𝐋𝐨𝐨𝐬𝐞 𝐒𝐞𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐨𝐰𝐝𝐞𝐫.

1.620.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng