𝐏𝐡𝐚̂́𝐧 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐘𝐒𝐋 𝐋𝐮𝐦𝐢𝐧𝐨𝐮𝐬 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐞 𝐂𝐮𝐬𝐡𝐢𝐨𝐧 𝐅𝐨𝐮𝐧𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐨𝐧𝐞 #𝟏𝟎
𝐏𝐡𝐚̂́𝐧 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐘𝐒𝐋 𝐋𝐮𝐦𝐢𝐧𝐨𝐮𝐬 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐞 𝐂𝐮𝐬𝐡𝐢𝐨𝐧 𝐅𝐨𝐮𝐧𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐨𝐧𝐞 #𝟏𝟎

𝐏𝐡𝐚̂́𝐧 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐘𝐒𝐋 𝐋𝐮𝐦𝐢𝐧𝐨𝐮𝐬 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐞 𝐂𝐮𝐬𝐡𝐢𝐨𝐧 𝐅𝐨𝐮𝐧𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐨𝐧𝐞 #𝟏𝟎

1.750.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng