𝐏𝐡𝐚̂́𝐧 𝐩𝐡𝐮̉ 𝐆𝐞𝐨 𝐋𝐚𝐦𝐲 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐦𝐢̣𝐧 𝐂𝐚𝐭𝐚𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐏𝐚𝐜𝐭
𝐏𝐡𝐚̂́𝐧 𝐩𝐡𝐮̉ 𝐆𝐞𝐨 𝐋𝐚𝐦𝐲 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐦𝐢̣𝐧 𝐂𝐚𝐭𝐚𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐏𝐚𝐜𝐭

𝐏𝐡𝐚̂́𝐧 𝐩𝐡𝐮̉ 𝐆𝐞𝐨 𝐋𝐚𝐦𝐲 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐦𝐢̣𝐧 𝐂𝐚𝐭𝐚𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐏𝐚𝐜𝐭

560.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng