𝐒𝐕𝐑 𝐁𝟑 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐀𝐦𝐩𝐨𝐮𝐥𝐞 𝐇𝐲𝐝𝐫𝐚 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐚̂̉𝐦, 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐡𝐨̂̀𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̆𝐧 𝐝𝐚 𝟑𝟎𝐦𝐥
𝐒𝐕𝐑 𝐁𝟑 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐀𝐦𝐩𝐨𝐮𝐥𝐞 𝐇𝐲𝐝𝐫𝐚 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐚̂̉𝐦, 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐡𝐨̂̀𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̆𝐧 𝐝𝐚 𝟑𝟎𝐦𝐥

𝐒𝐕𝐑 𝐁𝟑 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐀𝐦𝐩𝐨𝐮𝐥𝐞 𝐇𝐲𝐝𝐫𝐚 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐚̂̉𝐦, 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐡𝐨̂̀𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̆𝐧 𝐝𝐚 𝟑𝟎𝐦𝐥

902.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng