𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐂𝐚̂́𝐩 𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐏𝐡𝐮̣𝐜 𝐇𝐨̂̀𝐢 𝐃𝐚 𝐎𝐛𝐚𝐠𝐢 𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲 𝐇𝐲𝐝𝐫𝐨-𝐃𝐫𝐨𝐩𝐬 𝐁𝟑 𝟑𝟎𝐦𝐥
𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐂𝐚̂́𝐩 𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐏𝐡𝐮̣𝐜 𝐇𝐨̂̀𝐢 𝐃𝐚 𝐎𝐛𝐚𝐠𝐢 𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲 𝐇𝐲𝐝𝐫𝐨-𝐃𝐫𝐨𝐩𝐬 𝐁𝟑 𝟑𝟎𝐦𝐥

𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐂𝐚̂́𝐩 𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐏𝐡𝐮̣𝐜 𝐇𝐨̂̀𝐢 𝐃𝐚 𝐎𝐛𝐚𝐠𝐢 𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲 𝐇𝐲𝐝𝐫𝐨-𝐃𝐫𝐨𝐩𝐬 𝐁𝟑 𝟑𝟎𝐦𝐥

2.040.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng