𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐏𝐡𝐮̣𝐜 𝐇𝐨̂̀𝐢, 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐂𝐚𝐫𝐲𝐨𝐩𝐡𝐲 𝐆𝐥𝐚𝐬𝐬 𝐒𝐤𝐢𝐧 𝟓𝟎𝐦𝐥
𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐏𝐡𝐮̣𝐜 𝐇𝐨̂̀𝐢, 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐂𝐚𝐫𝐲𝐨𝐩𝐡𝐲 𝐆𝐥𝐚𝐬𝐬 𝐒𝐤𝐢𝐧 𝟓𝟎𝐦𝐥

𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐏𝐡𝐮̣𝐜 𝐇𝐨̂̀𝐢, 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐂𝐚𝐫𝐲𝐨𝐩𝐡𝐲 𝐆𝐥𝐚𝐬𝐬 𝐒𝐤𝐢𝐧 𝟓𝟎𝐦𝐥

374.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng