𝐒𝐞𝐭 𝟑 𝐜𝐡𝐚𝐢 𝐒𝐮̛̃𝐚 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐋𝐮𝐛𝐫𝐢𝐝𝐞𝐫𝐦 𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲 𝐌𝐨𝐢𝐬𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐋𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐍𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥 𝐓𝐨 𝐃𝐫𝐲 𝐒𝐤𝐢𝐧 𝐅𝐫𝐚𝐠𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐅𝐫𝐞𝐞
𝐒𝐞𝐭 𝟑 𝐜𝐡𝐚𝐢 𝐒𝐮̛̃𝐚 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐋𝐮𝐛𝐫𝐢𝐝𝐞𝐫𝐦 𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲 𝐌𝐨𝐢𝐬𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐋𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐍𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥 𝐓𝐨 𝐃𝐫𝐲 𝐒𝐤𝐢𝐧 𝐅𝐫𝐚𝐠𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐅𝐫𝐞𝐞
𝐒𝐞𝐭 𝟑 𝐜𝐡𝐚𝐢 𝐒𝐮̛̃𝐚 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐋𝐮𝐛𝐫𝐢𝐝𝐞𝐫𝐦 𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲 𝐌𝐨𝐢𝐬𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐋𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐍𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥 𝐓𝐨 𝐃𝐫𝐲 𝐒𝐤𝐢𝐧 𝐅𝐫𝐚𝐠𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐅𝐫𝐞𝐞
𝐒𝐞𝐭 𝟑 𝐜𝐡𝐚𝐢 𝐒𝐮̛̃𝐚 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐋𝐮𝐛𝐫𝐢𝐝𝐞𝐫𝐦 𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲 𝐌𝐨𝐢𝐬𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐋𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐍𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥 𝐓𝐨 𝐃𝐫𝐲 𝐒𝐤𝐢𝐧 𝐅𝐫𝐚𝐠𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐅𝐫𝐞𝐞

𝐒𝐞𝐭 𝟑 𝐜𝐡𝐚𝐢 𝐒𝐮̛̃𝐚 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐋𝐮𝐛𝐫𝐢𝐝𝐞𝐫𝐦 𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲 𝐌𝐨𝐢𝐬𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐋𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐍𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥 𝐓𝐨 𝐃𝐫𝐲 𝐒𝐤𝐢𝐧 𝐅𝐫𝐚𝐠𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐅𝐫𝐞𝐞

720.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng