𝐒𝐨𝐧 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐓𝐨𝐦 𝐅𝐨𝐫𝐝 𝐃𝐚́𝐭 𝐕𝐚̀𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐤 𝐆𝐨𝐥𝐝 𝐙𝟎𝟗 𝐒𝐨𝐥𝐞𝐢𝐥 𝐋𝐢𝐩 𝐁𝐥𝐮𝐬𝐡
𝐒𝐨𝐧 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐓𝐨𝐦 𝐅𝐨𝐫𝐝 𝐃𝐚́𝐭 𝐕𝐚̀𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐤 𝐆𝐨𝐥𝐝 𝐙𝟎𝟗 𝐒𝐨𝐥𝐞𝐢𝐥 𝐋𝐢𝐩 𝐁𝐥𝐮𝐬𝐡

𝐒𝐨𝐧 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐓𝐨𝐦 𝐅𝐨𝐫𝐝 𝐃𝐚́𝐭 𝐕𝐚̀𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐤 𝐆𝐨𝐥𝐝 𝐙𝟎𝟗 𝐒𝐨𝐥𝐞𝐢𝐥 𝐋𝐢𝐩 𝐁𝐥𝐮𝐬𝐡

1.250.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng