𝐒𝐨𝐧 𝐆𝐢𝐨́ 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐂𝐨́ 𝐌𝐚̀𝐮 𝐌𝐞𝐧𝐚𝐫𝐝 𝐓𝐨𝐮𝐜𝐡 𝐎𝐟 𝐊𝐢𝐧𝐝𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐋𝐢𝐩𝐬𝐭𝐢𝐜𝐤 𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐌𝐨̛́𝐢
𝐒𝐨𝐧 𝐆𝐢𝐨́ 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐂𝐨́ 𝐌𝐚̀𝐮 𝐌𝐞𝐧𝐚𝐫𝐝 𝐓𝐨𝐮𝐜𝐡 𝐎𝐟 𝐊𝐢𝐧𝐝𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐋𝐢𝐩𝐬𝐭𝐢𝐜𝐤 𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐌𝐨̛́𝐢

𝐒𝐨𝐧 𝐆𝐢𝐨́ 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐂𝐨́ 𝐌𝐚̀𝐮 𝐌𝐞𝐧𝐚𝐫𝐝 𝐓𝐨𝐮𝐜𝐡 𝐎𝐟 𝐊𝐢𝐧𝐝𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐋𝐢𝐩𝐬𝐭𝐢𝐜𝐤 𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐌𝐨̛́𝐢

560.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng