𝐒𝐮̛̃𝐚 𝐫𝐮̛̉𝐚 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐚̣𝐨 𝐛𝐨̣𝐭 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐍𝐞𝐮𝐭𝐫𝐨𝐠𝐞𝐧𝐚 𝟏𝟓𝟎𝐦𝐥
𝐒𝐮̛̃𝐚 𝐫𝐮̛̉𝐚 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐚̣𝐨 𝐛𝐨̣𝐭 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐍𝐞𝐮𝐭𝐫𝐨𝐠𝐞𝐧𝐚 𝟏𝟓𝟎𝐦𝐥

𝐒𝐮̛̃𝐚 𝐫𝐮̛̉𝐚 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐚̣𝐨 𝐛𝐨̣𝐭 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐍𝐞𝐮𝐭𝐫𝐨𝐠𝐞𝐧𝐚 𝟏𝟓𝟎𝐦𝐥

210.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng