𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐀𝐌𝐏𝐎𝐔𝐋𝐄 𝐌𝐈𝐑𝐔𝐌 𝐊𝐎𝐑𝐄𝐀 𝐍𝐚̂𝐧𝐠 𝐂𝐨̛, 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̆𝐧,𝐓𝐚̆𝐧𝐠 𝐒𝐮̛̣ Đ𝐚̀𝐧 𝐇𝐨̂̀𝐢 𝐂𝐡𝐨 𝐃𝐚.
𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐀𝐌𝐏𝐎𝐔𝐋𝐄 𝐌𝐈𝐑𝐔𝐌 𝐊𝐎𝐑𝐄𝐀 𝐍𝐚̂𝐧𝐠 𝐂𝐨̛, 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̆𝐧,𝐓𝐚̆𝐧𝐠 𝐒𝐮̛̣ Đ𝐚̀𝐧 𝐇𝐨̂̀𝐢 𝐂𝐡𝐨 𝐃𝐚.

𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐀𝐌𝐏𝐎𝐔𝐋𝐄 𝐌𝐈𝐑𝐔𝐌 𝐊𝐎𝐑𝐄𝐀 𝐍𝐚̂𝐧𝐠 𝐂𝐨̛, 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̆𝐧,𝐓𝐚̆𝐧𝐠 𝐒𝐮̛̣ Đ𝐚̀𝐧 𝐇𝐨̂̀𝐢 𝐂𝐡𝐨 𝐃𝐚.

690.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng