𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐀𝐌𝐏𝐎𝐔𝐋𝐄 𝐌𝐈𝐑𝐔𝐌 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐃𝐚, 𝐗𝐨́𝐚 𝐍𝐚́𝐦 𝐕𝐚̀ 𝐓𝐚̀𝐧 𝐍𝐡𝐚𝐧𝐠.
𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐀𝐌𝐏𝐎𝐔𝐋𝐄 𝐌𝐈𝐑𝐔𝐌 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐃𝐚, 𝐗𝐨́𝐚 𝐍𝐚́𝐦 𝐕𝐚̀ 𝐓𝐚̀𝐧 𝐍𝐡𝐚𝐧𝐠.

𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐀𝐌𝐏𝐎𝐔𝐋𝐄 𝐌𝐈𝐑𝐔𝐌 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐃𝐚, 𝐗𝐨́𝐚 𝐍𝐚́𝐦 𝐕𝐚̀ 𝐓𝐚̀𝐧 𝐍𝐡𝐚𝐧𝐠.

690.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng