𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐂𝐚̆𝐧𝐠 𝐁𝐨́𝐧𝐠 𝐃𝐚 𝐁𝐨𝐨𝐦 𝐃𝐞 𝐀𝐡 𝐃𝐚𝐡 𝐍𝐢𝐚𝐜𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐝𝐞 𝟏𝟎% + 𝐀𝐫𝐛𝐮𝐭𝐢𝐧 𝟐% 𝟓𝟎𝐦𝐥
𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐂𝐚̆𝐧𝐠 𝐁𝐨́𝐧𝐠 𝐃𝐚 𝐁𝐨𝐨𝐦 𝐃𝐞 𝐀𝐡 𝐃𝐚𝐡 𝐍𝐢𝐚𝐜𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐝𝐞 𝟏𝟎% + 𝐀𝐫𝐛𝐮𝐭𝐢𝐧 𝟐% 𝟓𝟎𝐦𝐥

𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐂𝐚̆𝐧𝐠 𝐁𝐨́𝐧𝐠 𝐃𝐚 𝐁𝐨𝐨𝐦 𝐃𝐞 𝐀𝐡 𝐃𝐚𝐡 𝐍𝐢𝐚𝐜𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐝𝐞 𝟏𝟎% + 𝐀𝐫𝐛𝐮𝐭𝐢𝐧 𝟐% 𝟓𝟎𝐦𝐥

420.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng