𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐁𝐞𝐫𝐠𝐚𝐦𝐨 𝟐𝟒𝐤 𝐆𝐨𝐥𝐝 𝐁𝐫𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐧𝐭 𝐄𝐬𝐬𝐞𝐧𝐜𝐞 ( 𝐦𝐚̀𝐮 𝐯𝐚̀𝐧𝐠) 𝟏𝟏𝟎𝐦𝐥
𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐁𝐞𝐫𝐠𝐚𝐦𝐨 𝟐𝟒𝐤 𝐆𝐨𝐥𝐝 𝐁𝐫𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐧𝐭 𝐄𝐬𝐬𝐞𝐧𝐜𝐞 ( 𝐦𝐚̀𝐮 𝐯𝐚̀𝐧𝐠) 𝟏𝟏𝟎𝐦𝐥

𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐁𝐞𝐫𝐠𝐚𝐦𝐨 𝟐𝟒𝐤 𝐆𝐨𝐥𝐝 𝐁𝐫𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐧𝐭 𝐄𝐬𝐬𝐞𝐧𝐜𝐞 ( 𝐦𝐚̀𝐮 𝐯𝐚̀𝐧𝐠) 𝟏𝟏𝟎𝐦𝐥

340.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng