𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐒𝐚̂𝐦 𝐌𝐢𝐫𝐮𝐦 𝐀𝐠𝐢𝐧𝐠 𝐑𝐞𝐝 𝐆𝐢𝐧𝐬𝐞𝐧𝐠 𝟓𝟎𝐦𝐥
𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐒𝐚̂𝐦 𝐌𝐢𝐫𝐮𝐦 𝐀𝐠𝐢𝐧𝐠 𝐑𝐞𝐝 𝐆𝐢𝐧𝐬𝐞𝐧𝐠 𝟓𝟎𝐦𝐥

𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐒𝐚̂𝐦 𝐌𝐢𝐫𝐮𝐦 𝐀𝐠𝐢𝐧𝐠 𝐑𝐞𝐝 𝐆𝐢𝐧𝐬𝐞𝐧𝐠 𝟓𝟎𝐦𝐥

690.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng