𝐓𝐨𝐧𝐞𝐫 𝐃𝐞𝐫𝐥𝐚𝐝𝐢𝐞 𝐂𝐚̂𝐲 𝐏𝐡𝐢̉ 𝐍𝐠𝐮̛̀𝐚 𝐌𝐮̣𝐧, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐒𝐚̣𝐜𝐡 𝐃𝐚 𝟏𝟎𝟎𝐦𝐥 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐖𝐢𝐭𝐜𝐡 𝐇𝐚𝐳𝐞𝐥 𝐓𝐨𝐧𝐞𝐫
𝐓𝐨𝐧𝐞𝐫 𝐃𝐞𝐫𝐥𝐚𝐝𝐢𝐞 𝐂𝐚̂𝐲 𝐏𝐡𝐢̉ 𝐍𝐠𝐮̛̀𝐚 𝐌𝐮̣𝐧, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐒𝐚̣𝐜𝐡 𝐃𝐚 𝟏𝟎𝟎𝐦𝐥 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐖𝐢𝐭𝐜𝐡 𝐇𝐚𝐳𝐞𝐥 𝐓𝐨𝐧𝐞𝐫
𝐓𝐨𝐧𝐞𝐫 𝐃𝐞𝐫𝐥𝐚𝐝𝐢𝐞 𝐂𝐚̂𝐲 𝐏𝐡𝐢̉ 𝐍𝐠𝐮̛̀𝐚 𝐌𝐮̣𝐧, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐒𝐚̣𝐜𝐡 𝐃𝐚 𝟏𝟎𝟎𝐦𝐥 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐖𝐢𝐭𝐜𝐡 𝐇𝐚𝐳𝐞𝐥 𝐓𝐨𝐧𝐞𝐫
𝐓𝐨𝐧𝐞𝐫 𝐃𝐞𝐫𝐥𝐚𝐝𝐢𝐞 𝐂𝐚̂𝐲 𝐏𝐡𝐢̉ 𝐍𝐠𝐮̛̀𝐚 𝐌𝐮̣𝐧, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐒𝐚̣𝐜𝐡 𝐃𝐚 𝟏𝟎𝟎𝐦𝐥 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐖𝐢𝐭𝐜𝐡 𝐇𝐚𝐳𝐞𝐥 𝐓𝐨𝐧𝐞𝐫

𝐓𝐨𝐧𝐞𝐫 𝐃𝐞𝐫𝐥𝐚𝐝𝐢𝐞 𝐂𝐚̂𝐲 𝐏𝐡𝐢̉ 𝐍𝐠𝐮̛̀𝐚 𝐌𝐮̣𝐧, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐒𝐚̣𝐜𝐡 𝐃𝐚 𝟏𝟎𝟎𝐦𝐥 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐖𝐢𝐭𝐜𝐡 𝐇𝐚𝐳𝐞𝐥 𝐓𝐨𝐧𝐞𝐫

80.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng