𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐁𝐨̂̉ 𝐍𝐚̃𝐨 𝐆𝐢𝐧𝐤𝐠𝐨 𝐁𝐢𝐥𝐨𝐛𝐚 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝟏𝟐𝟎𝐦𝐠 𝟑𝟒𝟎 𝐯𝐢𝐞̂𝐧
𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐁𝐨̂̉ 𝐍𝐚̃𝐨 𝐆𝐢𝐧𝐤𝐠𝐨 𝐁𝐢𝐥𝐨𝐛𝐚 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝟏𝟐𝟎𝐦𝐠 𝟑𝟒𝟎 𝐯𝐢𝐞̂𝐧

𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐁𝐨̂̉ 𝐍𝐚̃𝐨 𝐆𝐢𝐧𝐤𝐠𝐨 𝐁𝐢𝐥𝐨𝐛𝐚 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝟏𝟐𝟎𝐦𝐠 𝟑𝟒𝟎 𝐯𝐢𝐞̂𝐧

480.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng