𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐔𝐨̂́𝐧𝐠 𝐁𝐨̂̉ 𝐒𝐮𝐧𝐠 𝐒𝐚̆́𝐭 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐌𝐚𝐝𝐞 𝐈𝐫𝐨𝐧 𝟔𝟓𝐦𝐠 𝟑𝟔𝟓 𝐕𝐢𝐞̂𝐧
𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐔𝐨̂́𝐧𝐠 𝐁𝐨̂̉ 𝐒𝐮𝐧𝐠 𝐒𝐚̆́𝐭 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐌𝐚𝐝𝐞 𝐈𝐫𝐨𝐧 𝟔𝟓𝐦𝐠 𝟑𝟔𝟓 𝐕𝐢𝐞̂𝐧

𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐔𝐨̂́𝐧𝐠 𝐁𝐨̂̉ 𝐒𝐮𝐧𝐠 𝐒𝐚̆́𝐭 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐌𝐚𝐝𝐞 𝐈𝐫𝐨𝐧 𝟔𝟓𝐦𝐠 𝟑𝟔𝟓 𝐕𝐢𝐞̂𝐧

330.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng