𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐔𝐨̂́𝐧𝐠 𝐃𝐚̂̀𝐮 𝐂𝐚́ 𝐁𝐨̂̉ 𝐒𝐮𝐧𝐠 𝐎𝐦𝐞𝐠𝐚 𝟑 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐌𝐚𝐝𝐞 𝐅𝐢𝐬𝐡 𝐎𝐢𝐥 𝟏𝟐𝟎𝟎𝐦𝐠 𝐌𝐲̃ 𝟑𝟎𝟎 𝐕𝐢𝐞̂𝐧
𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐔𝐨̂́𝐧𝐠 𝐃𝐚̂̀𝐮 𝐂𝐚́ 𝐁𝐨̂̉ 𝐒𝐮𝐧𝐠 𝐎𝐦𝐞𝐠𝐚 𝟑 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐌𝐚𝐝𝐞 𝐅𝐢𝐬𝐡 𝐎𝐢𝐥 𝟏𝟐𝟎𝟎𝐦𝐠 𝐌𝐲̃ 𝟑𝟎𝟎 𝐕𝐢𝐞̂𝐧

𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐔𝐨̂́𝐧𝐠 𝐃𝐚̂̀𝐮 𝐂𝐚́ 𝐁𝐨̂̉ 𝐒𝐮𝐧𝐠 𝐎𝐦𝐞𝐠𝐚 𝟑 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐌𝐚𝐝𝐞 𝐅𝐢𝐬𝐡 𝐎𝐢𝐥 𝟏𝟐𝟎𝟎𝐦𝐠 𝐌𝐲̃ 𝟑𝟎𝟎 𝐕𝐢𝐞̂𝐧

580.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng