𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐛𝐨̂̉ 𝐧𝐚̃𝐨 𝐃𝐇𝐀 𝟏𝟎𝟎𝟎𝐬 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧 𝟏𝟐𝟎 𝐯𝐢𝐞̂𝐧
𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐛𝐨̂̉ 𝐧𝐚̃𝐨 𝐃𝐇𝐀 𝟏𝟎𝟎𝟎𝐬 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧 𝟏𝟐𝟎 𝐯𝐢𝐞̂𝐧

𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐛𝐨̂̉ 𝐧𝐚̃𝐨 𝐃𝐇𝐀 𝟏𝟎𝟎𝟎𝐬 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧 𝟏𝟐𝟎 𝐯𝐢𝐞̂𝐧

690.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng